Studium


  • Univerzita Karlova má více než 50.000 studentů.

  • Na UK je celkem akreditováno přes 300 studijních programů se 700 studijními obory. Řada z nich je v ČR zcela unikátní – např. adiktologie, egyptologie, meteorologie a klimatologie, globální migrační a rozvojová studia, klínopis, fyzika nanostruktur, matematická lingvistika, sociální epidemiologie, hebraistika, bioinformatika, vědy o Zemi a mnoho dalších.

  • Univerzita Karlova nabízí bakalářské, magisterské, navazující magisterské nebo doktorské studium. Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná, studium je buď jednooborové, nebo dvouoborové.

  • Díky prostupnosti studia se studenti podle svých zájmů a představ mohou do určité míry podílet na doplnění svého studijního plá- nu o další studijní předměty – a to nejen ze své fakulty, ale třeba i o předměty z jiných fakult, nebo dalších vysokých škol včetně zahraničních.

  • Základní podmínkou k přijetí ke studiu bakalářského či magisterské- ho studijního programu je ukončené úplné střední nebo střední odborné vzdělání. U navazujícího magisterského studijního programu je podmínkou ukončené bakalářské studium. Podmínkou k přijetí do doktorského studijního programu je zpravidla obhajoba absolvování magisterského studijního programu.


  • Bakalářský studijní program: standardní doba studia včetně praxe je 3 roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce, a absolvent získává titul bakalář (Bc.).

  • Magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program, trvá standardně 2 roky, magisterský studijní program nenavazující je obvykle 5 nebo 6 let dlouhý. Studium se řádně ukon- čuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba diplomové práce. Absolvent získává titul magistr (Mgr.), MUDr. či MDDr. (doktor zubního lékařství).

  • Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po úspěšném vykonání této zkoušky jsou udělovány akademické tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.

  • Doktorský studijní program standardně trvá 3 nebo 4 roky, studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (Ph.D.).

  • Ročně úspěšně ukončí studium na UK kolem 8 500 absolventů. Na trhu práce je jejich nezaměstnanost dlouhodobě jednou z nejnižších v ČR.Poslední změna: 10. únor 2017 08:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz

Celetná 13

Praha 1, 116 36


Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám